statut fundacji

STATUT FUNDACJI PRZYSZŁOŚĆ TO DZIŚ

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w szczególności na podstawie ustawy o Fundacjach oraz niniejszego Statutu.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
 3. Ministrem właściwym dla Fundacji jest minister odpowiedzialny za ochronę środowiska.
 4. Fundacja zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 5. Siedzibą Fundacji jest Kraków.
 6. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Fundacja prowadzi działalność pod nazwą Fundacja przyszłość to dziś.
 8. Fundacja w językach obcych może posługiwać się tłumaczeniem nazwy w języku angielskim: The future is today Foundation.
 9. Fundacja może używać skrótu nazwy: Przyszłość to dziś lub w tłumaczeniu na język angielski: Future is Today.
 10. Fundacja może w wykonaniu swoich zadań statutowych powoływać Oddziały i Zakłady.

II. CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 1. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną, w tym w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności.
 2. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego.
 3. Celami Fundacji są:
 • Realizowanie przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i zrównoważonego rozwoju w Polsce i na świecie;
 • Ochrona środowiska naturalnego;
 • Inicjowanie i wspieranie działań w sferze gospodarki energetycznej zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju;
 • działania na rzecz budowy, przebudowy lub modernizacji infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • propagowanie wiedzy z zakresu rozwiązań energooszczędnych oraz energetyki proekologicznej;
 • Wspieranie działalności naukowej w sferze gospodarki energetycznej i bezpieczeństwa energetycznego;
 • Walka z wtórnym analfabetyzmem przez zwiększania dostępu do czytelnictwa książek;
 • inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego;
 • Działania edukacyjne dotyczące gospodarki energetycznej;
 • Pomoc w popularyzacji wiedzy na temat rozwiązań energooszczędnych i proekologicznych na terenach wiejskich.
 • Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii.
 • Wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego w Polsce poprzez racjonalizacje polityki energetycznej.
 • Wspieranie działań na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki zrównoważonej.
 • Działalność edukacyjna i szkoleniowa, wspieranie rozwoju przedsiębiorstw, w tym szkolenia ze sprzedaży i zarządzania czasem.
 • Wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej.
 • Działalność edukacyjna w szkołach dotycząca świadomości energetycznej.
 • Wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego i neutralizację zagrożeń ze strony sektora energetycznego.
 • Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego.
 • Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności inwestycyjnej w energetyce.
 • Edukacja społeczna w zakresie zagadnień związanych z energetyką na terenach wiejskich oraz w szkołach.
 • Wsparcie i działalność na rzecz dzieci chorych.
 • Poprawa jakości życia nieuleczalnie chorych dzieci i młodzieży.
 • Wsparcie i doradztwo dla uchodźców wojennych.
 • wspieranie rozwoju systemu integracji społecznej w Polsce w tym integracji uchodźców i imigrantów.
 • Działalność w zakresie opieki i pomocy społecznej, oświaty i wsparcia dzieci i młodzieży ciężko lub nieuleczalnie chorej.
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • poprawa bytności w zakładach penitencjarnych.
 • pomoc prawna dla najuboższych.
 • działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 • działalność charytatywna.
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
 • Działalność na rzecz integracji cudzoziemców.
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 1. Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności poprzez:
 • Podejmowanie działań na rzecz propagowania idei odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;
 • Promowanie oraz inicjowanie i prowadzenie przedsięwzięć komercyjnych służących energooszczędnym rozwiązaniom oraz ochronie środowiska naturalnego w gospodarstwach domowych oraz przemyśle.
 • Wykonywanie i rozpowszechnianie opinii, analiz, badań naukowych, ekspertyz dotyczących funkcjonowania rynku energetycznego w Polsce i na świecie w kontekście realizacji celów statutowych fundacji.
 • Transfer i wymianę nowoczesnych technologii.
 • wsparcie interesów grup związanych z energetyką działających na rzecz wdrażania rozwiązań energooszczędnych i wykorzystujących odnawialne źródła energii.
 • Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 • Prowadzenie lub inicjowanie i wspieranie działalności lobbingowej w procesach legislacyjnych mogących mieć wpływ na realizację celów fundacji.
 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji związanych z gospodarką energetyczną.
 • Wspieranie procesów kształcenia kadr dla energetyki.
 • Działalność edukacyjną, rozumianą jako, prowadzenie kursów, przygotowanie i rozpowszechnianie publikacji edukacyjnych, organizacja konkursów wiedzy o energetyce i odnawialnych źródłach energii
 • Transfer i wymianę nowoczesnych technologii.
 • Współpracę z ośrodkami naukowymi w zakresie rozwoju i wdrażania nowoczesnych technologii energetycznych.
 • Organizację konferencji, seminariów, warsztatów, szkoleń i spotkań roboczych.
 • Przygotowywanie, rozpowszechnianie, promowanie wytycznych i przewodników w zakresie działań mających na celu wdrażanie zasad zrównoważonej energetyki przez uczestników krajowego rynku energetycznego.
 • Tworzenie, prowadzenie i promowanie serwisów internetowych o tematyce związanej z celami statutowymi fundacji.
 • Udział w konsultacjach społecznych prowadzonych dla inwestycji w energetyce.
 • Działania na rzecz ochrony patentowej oraz wdrażania projektów służących rozwiązaniom energooszczędnym.
 • wsparcie organizacyjne, pomoc finansową i rzeczową dla uchodźców wojennych oraz osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
 • finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla dzieci chorych i niepełnosprawnych.
 • Wspieranie działań w zakresie ochrony praw dzieci chorych i niepełnosprawnych.
 1. Dla osiągnięcia celów opisanych w punkcie 3 powyżej, Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych oraz instytucji, których działalność jest zbieżna z jej celami.
 2. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „Osobami Bliskimi”.
 3. Fundacja nie może przekazywać jej majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 4. Fundacja nie może wykorzystywać majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich Osób Bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
 5. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich Osoby Bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

III. MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 1. Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 4.000 zł (cztery tysiące złotych) oraz majątek nabyty przez Fundację w toku działania.
 2. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dotacji i subwencji oraz grantów,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • umów sponsorskich,
 • funduszy celowych,
 • odsetek, dochodów z majątku,
 • dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 1. W sprawach dotyczących przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia woli wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów powinny być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

IV. ORGANY FUNDACJI

 1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji i Rada Fundacji w przypadku jej powołania.

ZARZĄD FUNDACJI

 1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację za zewnątrz.
 2. Zarząd Fundacji składa się z od 1 (jednego) do 5 (pięciu) Członków Zarządu.
 3. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Fundator.
 4. Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną kadencję, która trwa 5 lat.
 5. Mandat Członka Zarządu wygasa w przypadku:
 • Rezygnacji złożonej na piśmie na ręce pozostałych członków Zarządu lub fundatora w przypadku, gdy Zarząd jest jednoosobowy,
 • Śmierci,
 • Skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa samodzielnie Prezes Zarządu albo dwóch Członków Zarządu łącznie.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje swoje decyzje na posiedzeniach.
 3. Posiedzenia są zwoływane w ramach potrzeb Fundacji.
 4. Zarząd może podejmować uchwały pisemnie na posiedzeniach, w trybie obiegowym za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli żaden z Członków Zarządu uprzednio nie wyrazi sprzeciwu co do zaproponowanego sposobu podejmowania uchwał.
 5. W przypadku bieżących spraw, Zarząd Fundacji może podejmować uchwały bez zwołania posiedzenia Zarządu.
 6. Do zadań Zarządu należy:
 • Kierowanie działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 • Uchwalanie rocznych planów działania Fundacji;
 • Uchwalanie budżetu Fundacji;
 • Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
 • Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją;
 • Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji;
 • Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
 1. Zarząd może przyznać tytuł Honorowego Donatora osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla wdrażania i promocji idei czystej energii.
 2. Honorowy Donator może być zapraszany przez Prezesa Zarządu na posiedzenia z głosem doradczym.
 3. Zarząd Fundacji może powoływać Rady Programowe do pomocy w realizacji poszczególnych przedsięwzięć Fundacji.
 4. W skład Zarządu Fundacji nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. W skład pierwszego Zarządu wchodzą:
 • Michał Szeptycki – Prezes Zarządu;
 • Ewa Cebula-Szeptycka – Członek Zarządu;
 • Paula Nadulska – Członek Zarządu.

RADA FUNDACJI

 1. Fundatorzy mogą powołać Radę Fundacji, która jest organem kontroli, nadzoru i opiniującym Fundacji.
 2. Powołana Rada Fundacji składa się z od 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób, w tym z Przewodniczącego, powołanych na czas nieokreślony, uchwałą Fundatorów. Mandat członka Rady Fundacji wygasa:
 • z chwilą śmierci,
 • z chwilą skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 • z chwilą rezygnacji członka.
 1. Członek Rady Fundacji może być w każdym czasie odwołany uchwałą Fundatorów, co skutkuje wygaśnięciem mandatu.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji.
 3. W skład Rady Fundacji nie mogą wchodzić osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Rada zbiera się co najmniej raz do roku podejmując odpowiednie uchwały i przedstawiając je Zarządowi Fundacji.
 5. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub uchwały Fundatorów.
 6. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna tj. mailem, telefonicznie lub za pomocą listów poleconych. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji.
 7. W posiedzeniu Rady, z głosem doradczym, może uczestniczyć Zarząd Fundacji lub jego przedstawiciel, a także Fundatorzy.
 8. Rada podejmuje uchwały w trybie głosowania. Rada może podejmować uchwały pisemnie na posiedzeniach, w trybie obiegowym za pomocą poczty elektronicznej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli żaden z Członków Rady uprzednio nie wyrazi sprzeciwu co do zaproponowanego sposobu podejmowania uchwał.
 9. Uchwały Rady zapadają większością głosów. W przypadku Rady dwuosobowej, uchwały zapadają jednomyślnie.
 10. W przypadku parzystej ilości członków Rady, większej od dwóch, przy równowadze głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
 11. Rada stanowi kolegialny organ kontroli, odrębny od Zarządu, i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać
  z członkami Rady w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
  powinowactwa lub podległości służbowej. Rada nie jest uprawniona do reprezentowania Fundacji.
 12. Do zadań Rady należy w szczególności:
 • wspieranie działalności Fundacji poprzez nieodpłatne dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem,
 • zwracanie się do Zarządu w celu uzyskania wyjaśnień we wszelkich sprawach związanych z działalnością Fundacji,
 • nadzór i kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji, działalności statutowej Fundacji,
 • kontrola gospodarki finansowej Fundacji,
 • przyjmowanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji i udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji,
 • przyjmowanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji,
 • wyznaczenie pełnomocnika do zawierania w imieniu fundacji umów z członkami zarządu,
 • wydawanie opinii w istotnych sprawach dotyczących Fundacji, przedstawionych przez Zarząd.

RADA DONATORÓW

 1. Zarząd może utworzyć Radę Donatorów, składającą się z darczyńców zasłużonych dla wdrażania i promocji odnawialnych źródeł energii, pomocy dzieciom chorym lub wsparcia uchodźców wojennych.
 2. Rada Donatorów jest organem doradczym Zarządu.
 3. Rada Donatorów opiniuje kwestie przedstawione przez Zarząd Fundacji w drodze uchwał.
 4. Posiedzenia Rady Donatorów zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu Fundacji.

V. ZMIANA STATUTU

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji uchwałą podjętą większością 2/3 głosów wszystkich członków Zarządu.

VI. POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Decyzje o połączeniu z inną fundacją podejmuje Zarząd na podstawie jednomyślnej uchwały.

VII. LIKWIDACJA FUNDACJI

 1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku:
 • osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona
 • wyczerpania się jej środków finansowych i majątku
 • podjęcia jednomyślnej uchwały Zarządu o likwidacji Fundacji.
 1. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji.